Нормативна база та документи

В Україні питання безбар'єрності регулюється низкою нормативно-правових актів, зокрема:

Конституція України (стаття 24) гарантує рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Посилання: https://www.president.gov.ua/documents/constitution

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (1991 рік) визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади забезпечення рівних прав та можливостей осіб з інвалідністю в усіх сферах життя суспільства, їхньої участі у суспільному житті, включаючи доступ до освітніх, культурних, спортивних та інших соціальних послуг, а також до продуктів та послуг, вироблених та реалізованих на ринку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

Указ Президента України "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні"  https://www.president.gov.ua/documents/5332020-35809

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження складу міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні»

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-mizhvido-a134r

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009—2015 роки «Безбар’єрна Україна» https://www.kmu.gov.ua/npas/232167617

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-2020-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року" (2021 рік) визначає основні напрями та заходи щодо забезпечення безбар'єрності для осіб з інвалідністю в Україні.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text

Основні документи, які регламентують безбар'єрність закладів охорони здоров'я

https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=79740

Розуміння поняття «безбар’єрність» надає освітній серіал "Безбар’єрна грамотність" на порталі «Дія. Цифрова освіта». В українському суспільстві існує комплекс обмежень для різних груп у можливостях безбар’єрного доступу до інфраструктури, транспорту, зайнятості, освіти, отримання публічної інформації, послуг із боку держави та бізнесу тощо.

https://osvita.diia.gov.ua/courses/barrier-free-literacy

Забезпечення безбар'єрності закладів охорони здоров'я є важливим завданням, яке сприяє реалізації права на охорону здоров'я для всіх громадян, незалежно від їхніх фізичних можливостей.